Polityka prywatności i plików cookies

Polityka Prywatności

Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe prawo o nazwie Regulacja o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom oraz wyjaśnienia potrzeby, konieczności oraz sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także innych informacji dotyczących Użytkowników, strona internetowa www.magdalenaubyszphoto.com wprowadza Politykę Prywatności o następującej treści:

Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest Magdalena Ubysz z siedzibą w Gdańsku.

2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zachować poufność i prywatność dostarczonych informacji. Niniejsza Polityka Prywatności formułuje bieżące zasady i polityki dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych otrzymanych od Klientów bezpośrednio lub pośrednio, w takim wymiarze, w jakim chroni je prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Zbieranie i przetwarzanie Danych Osobowych. Zabezpieczenia

1. W związku ze świadczeniem usług strony internetowej www.magdalenaubyszphoto.com, Administrator może zbierać dane osobowe Użytkownika przekazane w związku z zadaniem pytania odnoście Oferty Administratora (poprzez formularz kontaktowy lub adres e-mail): imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

2. Wszystkie przekazane mi dane osobowe będę przetwarzać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli właśnie RODO oraz zgodnie z pozostałymi przepisami obowiązującego prawa w poniższych celach:

a) Jeśli wyraziłeś na to zgodę – będę przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych – dzięki temu możesz otrzymywać na przekazanego mi maila informacje o promocjach i realizowanych przeze mnie akcjach marketingowych;

b) Spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa – niektóre Twoje dane muszę przechowywać w celach wynikających z ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych – w tym celu niezbędne dane związane ze zrealizowanymi zamówieniami przechowywać będę przez 5 lat od końca roku w którym zamówienie zostało zrealizowane, a w razie wszczęcia przez odpowiednie organy postępowania lub kontroli – do czasu ich zakończenia.

3. Mogę przekazywać dane osobowe jedynie następującym odbiorcom: podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z zakresu rachunkowości i księgowości, usługi informatyczne, świadczące usługi z zakresu promocji i marketingu.

4. Dane przekazane jedynie w celu kontaktu (za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej www.magdalenaubyszphoto.com lub przez wysłanie wiadomości e-mail) będą przechowywane jedynie dla celu udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie oraz w celu jej zarchiwizowania przez okres 6 miesięcy od dnia skierowania zapytania.

5. Ze względu na uzasadniony interes prawny Administratora, przekazane mi dane mogą być przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego przez czas trwania Umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – za Twoją zgodą do chwili jej odwołana, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od chwili rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.

6. Jeśli przekazałeś/łaś mi swoje dane w celach marketingu innego niż bezpośredni, przekazane mi dane będą przetwarzane w tym celu za Twoją zgodą do chwili jej odwołania, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od chwili rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.

7. W każdym czasie możesz wycofać udzieloną mi zgodę na wykorzystywanie Twoich danych takich jak telefon czy adres e-mail w celach marketingowych, wysyłając odpowiednią informację na adres: info@magdalenaubyszphoto.com

8. W każdym czasie masz też prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Tobie również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Administrator zobowiązuje się do:

a) podjęcia wszelkich rozsądnych działań, aby Dane Osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;

b) przechowywania Danych Osobowych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

c) przetwarzania Danych Osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Zbieranie danych anonimowych

1. Administrator nie rejestruje żadnych prywatnych danych Użytkowników udostępnionych lub przekazanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej.

2. W trakcie korzystania ze strony internetowej automatycznemu zarejestrowaniu podlegają wyłącznie informacje techniczne, takie jak typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, ilość i daty wizyt Użytkownika oraz historia aktywności na stronie internetowej. Wskazane dane mogą zostać wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych związanych z funkcjonowaniem strony internetowej.

3. Niektóre obszary strony internetowej mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji strony internetowej. Wskazane pliki nie zbierają ani nie przetwarzają żadnych Danych Osobowych Klientów.

4. W większości znanych przeglądarek istnieje możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania cookies, jednakże w niektórych przypadkach może to skutkować ograniczeniem funkcjonalności stron.

5. Szczegółowe zasady działania cookies reguluje Polityka cookies.

Zmiany i aktualizacja Danych Osobowych

1. Użytkownik może w każdym czasie żądać zmiany, aktualizacji bądź usunięcia swoich Danych Osobowych poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na adres: info@magdalenaubyszphoto.com

2. Użytkownik może w każdym czasie uzyskać od Administratora informacje na temat przetwarzanych przez niego Danych Osobowych oraz korzystać z wszystkich uprawnień kontrolnych w zgodzie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Uwagi i pytania

1. Pytania, uwagi lub skargi dotyczące Polityki Prywatności, Danych Osobowych, należy kierować na adres: info@magdalenaubyszphoto.com

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

2. Administrator może zmienić Politykę Prywatności, jeżeli jest to niezbędne w celu podwyższenia jakości oferowanych Usług, dostosowania jej postanowień do nowych lub zmienionych funkcjonalności strony internetowej www.magdalenaubyszphoto.com oraz o ile jest to wymagane przez powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

3. W sprawach nieuregulowanych Polityką Prywatności stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.

 

Polityka plików cookies

Co to jest plik „Cookie”?

Cookies (ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Zgromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu przeglądarki internetowej, języka, rodzaju systemu operacyjnego, informacji o dacie i czasie, lokalizacji oraz dostawcy usług internetowych. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze Użytkownika.

W jakim celu strona internetowa www.magdalenaubyszphoto.com korzysta z plików cookie?

Pliki cookies używane na stronie internetowej www.magdalenaubyszphoto.com umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na nich informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb Użytkownika. Umożliwiają również dokonywanie pomiarów interakcji Użytkowników na stronie internetowej.

Ciasteczka są stosowane po to, aby dostosowywać i poprawiać działanie strony internetowej www.magdalenaubyszphoto.com. Dodatkowo, Ciasteczka umożliwiają badanie upodobań Użytkowników w celu podnoszenia jakości usług świadczonych przez Administratora strony internetowej www.magdalenaubyszphoto.com

Jakich plików „cookies” używam?

Na stronie internetowej www.magdalenaubyszphoto.com mogą być używane dwa rodzaje plików cookies:

a) sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)

b) stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy możesz zrezygnować z akceptowania plików cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla Użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje ciasteczka. Jednakże Użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony internetowej. Wyłączenie ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać moja strona w Twojej przeglądarce.

Z czym się wiąże odmowa korzystania z plików cookies?

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.magdalenaubyszphoto.com