Polityka Prywatności

Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe prawo o nazwie Regulacja o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom oraz wyjaśnienia potrzeby, konieczności oraz sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także innych informacji dotyczących Użytkowników, strona internetowa www.magdalenaubyszphoto.com wprowadza Politykę Prywatności o następującej treści:

Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest Magdalena Ubysz z siedzibą w Gdańsku.

2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zachować poufność i prywatność dostarczonych informacji. Niniejsza Polityka Prywatności formułuje bieżące zasady i polityki dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych otrzymanych od Klientów bezpośrednio lub pośrednio, w takim wymiarze, w jakim chroni je prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Zbieranie i przetwarzanie Danych Osobowych. Zabezpieczenia

1. W związku ze świadczeniem usług strony internetowej www.magdalenaubyszphoto.com, Administrator może zbierać dane osobowe Użytkownika przekazane w związku z zadaniem pytania odnoście Oferty Administratora (poprzez formularz kontaktowy lub adres e-mail): imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

2. Wszystkie przekazane mi dane osobowe będę przetwarzać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli właśnie RODO oraz zgodnie z pozostałymi przepisami obowiązującego prawa w poniższych celach:

a) Jeśli wyraziłeś na to zgodę – będę przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych – dzięki temu możesz otrzymywać na przekazanego mi maila informacje o promocjach i realizowanych przeze mnie akcjach marketingowych;

b) Spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa – niektóre Twoje dane muszę przechowywać w celach wynikających z ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych – w tym celu niezbędne dane związane ze zrealizowanymi zamówieniami przechowywać będę przez 5 lat od końca roku w którym zamówienie zostało zrealizowane, a w razie wszczęcia przez odpowiednie organy postępowania lub kontroli – do czasu ich zakończenia.

3. Mogę przekazywać dane osobowe jedynie następującym odbiorcom: podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z zakresu rachunkowości i księgowości, usługi informatyczne, świadczące usługi z zakresu promocji i marketingu.

4. Dane przekazane jedynie w celu kontaktu (za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej www.magdalenaubyszphoto.com lub przez wysłanie wiadomości e-mail) będą przechowywane jedynie dla celu udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie oraz w celu jej zarchiwizowania przez okres 6 miesięcy od dnia skierowania zapytania.

5. Ze względu na uzasadniony interes prawny Administratora, przekazane mi dane mogą być przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego przez czas trwania Umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – za Twoją zgodą do chwili jej odwołana, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od chwili rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.

6. Jeśli przekazałeś/łaś mi swoje dane w celach marketingu innego niż bezpośredni, przekazane mi dane będą przetwarzane w tym celu za Twoją zgodą do chwili jej odwołania, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od chwili rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.

7. W każdym czasie możesz wycofać udzieloną mi zgodę na wykorzystywanie Twoich danych takich jak telefon czy adres e-mail w celach marketingowych, wysyłając odpowiednią informację na adres: info@magdalenaubyszphoto.com

8. W każdym czasie masz też prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Tobie również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Administrator zobowiązuje się do:

a) podjęcia wszelkich rozsądnych działań, aby Dane Osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;

b) przechowywania Danych Osobowych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

c) przetwarzania Danych Osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Zbieranie danych anonimowych

1. Administrator nie rejestruje żadnych prywatnych danych Użytkowników udostępnionych lub przekazanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej.

2. W trakcie korzystania ze strony internetowej automatycznemu zarejestrowaniu podlegają wyłącznie informacje techniczne, takie jak typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, ilość i daty wizyt Użytkownika oraz historia aktywności na stronie internetowej. Wskazane dane mogą zostać wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych związanych z funkcjonowaniem strony internetowej.

3. Niektóre obszary strony internetowej mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji strony internetowej. Wskazane pliki nie zbierają ani nie przetwarzają żadnych Danych Osobowych Klientów.

4. W większości znanych przeglądarek istnieje możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania cookies, jednakże w niektórych przypadkach może to skutkować ograniczeniem funkcjonalności stron.

5. Szczegółowe zasady działania cookies reguluje Polityka cookies.

Zmiany i aktualizacja Danych Osobowych

1. Użytkownik może w każdym czasie żądać zmiany, aktualizacji bądź usunięcia swoich Danych Osobowych poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na adres: info@magdalenaubyszphoto.com

2. Użytkownik może w każdym czasie uzyskać od Administratora informacje na temat przetwarzanych przez niego Danych Osobowych oraz korzystać z wszystkich uprawnień kontrolnych w zgodzie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Uwagi i pytania

1. Pytania, uwagi lub skargi dotyczące Polityki Prywatności, Danych Osobowych, należy kierować na adres: info@magdalenaubyszphoto.com

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

2. Administrator może zmienić Politykę Prywatności, jeżeli jest to niezbędne w celu podwyższenia jakości oferowanych Usług, dostosowania jej postanowień do nowych lub zmienionych funkcjonalności strony internetowej www.magdalenaubyszphoto.com oraz o ile jest to wymagane przez powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

3. W sprawach nieuregulowanych Polityką Prywatności stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.